• Google Beoordelingen
  5.0
 • Algemene voorwaarden rijinstructeur opleiding DriveYOU B.V.

  Artikel 1 De inschrijving

  1, De cursist kan zich bij DriveYOU B.V. inschrijven door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
  2. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de algemene voorwaarden en de prijzen welke standaard op de website worden vermeld en bij de studiegids worden meegeleverd.
  3. Tevens verklaart de cursist te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor het volgen van de opleiding of voor deelname aan het examen gewenst en/of noodzakelijk zijn.
  4. De cursist accepteert bij inschrijving de examenbepalingen die gelden voor de opleiding waarvoor is ingeschreven. De cursist heeft het recht om de inschrijving binnen drie werkdagen te annuleren. In dat geval zijn €50,00 annuleringskosten verschuldigd. Na deze termijn van drie werkdagen is de cursist het volledige opleidingsgeld verschuldigd.
  5. Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd.

  Artikel 2 De cursusorganisatie

  1. Indien het aantal deelnemers naar het oordeel van DriveYOU B.V. te gering is, behoudt DriveYOU B.V. zich het recht voor, voor aanvang van de opleiding, opleidingen te laten vervallen.
  2. DriveYOU B.V. behoudt zich het recht voor wegens planning technische redenen incidenteel af te wijken van de vermelde stortdato en lesdagen.
  3. DriveYOU B.V. behoudt zich het recht voor, voor bepaalde opleidingen en/of trainingen, een door haar geautoriseerde Business Partner in te schakelen.
  4. Bij ziekte of afwezigheid van een docent zet DriveYOU B.V. binnen 7 dagen een vervangende docent in.
  5. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als DriveYOU B.V. als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
  6. Uitval/wijziging van een docent is geen reden voor annulering.
  7. Om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten dan wel om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt DriveYOU B.V. zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

  Artikel 3 Het studieprogramma

  1. DriveYOU B.V. levert de opleidingen en bijbehorende materialen, zoals vermeld in de meest recente studiegids, op het moment van inschrijven.
  2. Uiterlijk de eerste lesdag wordt het lesrooster uitgegeven, waarop staat vermeld op welke data en tijden de lessen worden gegeven.
  3. De cursist kan eenmalig de opleiding doorlopen. Indien de opleiding voor de tweede keer doorlopen wenst te worden is het totale opleidingsgeld opnieuw verschuldigd.
  4. Een tijdelijke onderbreking is eenmalig mogelijk, onverminderd de verplichting de opleiding in zijn geheel te moeten betalen. Het verzoek om onderbreking dient schriftelijk en aangetekend of per email te worden gedaan bij DriveYOU B.V.
  5. Retourzendingen van studiemateriaal zijn niet mogelijk. Het studiemateriaal blijft eigendom van de cursist.
  6. DriveYOU zal zich te allen tijde inzetten om indien de situatie zich voordoet op redelijke termijn vervangende maatregelen te treffen voor de cursisten. DriveYOU houdt zich niet verantwoordelijk voor onvoorziene aanleidingen welke ertoe treffen de opleiding te annuleren.

  Artikel 4 Examenorganisatie

  1. De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en een geldig diploma op minimaal LBO-niveau om deel te mogen nemen aan de examens bij het Innovam.
  2. De exameneisen, de examendata, de examenplaatsen en het examengeld wordt vastgesteld door de daartoe bevoegde exameninstantie.
  3. Herexamenkosten en herexamenlessen zijn niet inbegrepen bij het opleidingsgeld. Herexamenkosten komen geheel voor rekening van de cursist of de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever. Een herexamen wordt aangevraagd nadat de betaling op rekening van DriveYOU B.V. is bijgeschreven. Indien de cursist zelf een herexamen aanvraagt dient hij/zij DriveYOU B.V. schriftelijk aangetekend of per email op de hoogte te stellen van zijn/haar examen datum. Indien de cursist deze procedure niet exact volgt aanvaardt DriveYOU B.V. geen enkele aansprakelijkheid,
  4. Niet DriveYOU Verkeersschalen maar de betreffende exameninstantie is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de examens. U dient er rekening mee te houden dat de aanvraag voor een examen altijd minimaal 10 weken duurt.
  5. Het praktijkexamen kan slechts afgelegd worden indien de cursist alle theoretische (deel)certificaten met een voldoende behaald heeft.
  6. De verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige aanmelding voor het examen ligt bij de cursist.

  Artikel 5 Cursistencode

  De cursistencode is een artikel waarin de rechten, plichten en gedragingen van de cursisten zijn opgenomen. De code ondersteunt een adequate organisatie van de cursus en daarbij behorende goede communicatie. Onderstaand een extract van de voor de inschrijving relevante bepalingen.
  1. De cursist is verplicht elke adreswijziging/telefoonnummerwijziging zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk aangetekend of per email aan DriveYOU B.V. mede te delen.
  2. De cursist dient vakantiedagen) schriftelijk aangetekend of via email kenbaar te maken aan DriveYOU B.V. Indien hieraan niet voldaan wordt, is DriveYOU B.V. niet aansprakelijk als een examen is gepland op een datum dat de cursist om die reden afwezig is.
  3. Het annuleren of wijzigen van een ingeplande praktijkles moet door de cursist twee werkdagen vóór de geplande les per email worden doorgegeven aan de DriveYOU B.V. Indien dit niet gebeurt vervalt de betreffende les zonder recht op restitutie of om plannen van de gemiste les.
  4. Cursisten kunnen van de opleiding bij DriveYOU B.V. worden verwijderd om redenen als storend gedrag, agressie tegen de docent(e), drank en/of drugsgebruik en andere redenen ter beoordeling aan de docent. DriveYOU B.V. behoudt zich het recht voor om na een sommatie per aangetekende brief en na de cursist gehoord te hebben, de inschrijving zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. De cursist die van de opleiding wordt verwijderd, kan geen aanspraak maken op eventuele restitutie en/of schadeloosstelling.
  5. De cursist zal zich op geen enkele wijze negatief uitspreken over medecursisten evenals docenten als hiervoor geen gegronde reden bestaat. Tevens leidt seksuele intimidatie in de vorm van handtastelijkheden en/of opmerkingen van dien aard en/of schending van rechten, genoemd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek tot directe verwijdering van de opleiding zonder restitutie van opleidingsgelden. Alle rechten van cursist en/of betalende instantie/ werkgever/opdrachtgever in voorgenoemde en later te noemen artikelen komen hierbij uitdrukkelijk te vervallen.
  6. De cursist dient gemotiveerd te zijn en een positieve en proactieve houding te tonen ten aanzien van de opleiding.
  7. De eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de verplichte stage voor het aandragen van een CBR-leerling blijft onverminderd bij de cursist liggen.

  Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

  1, Het opleidingsgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn tenzij anders is vastgelegd in de betalingsovereenkomst van DriveYOU B.V. 2. Deelname is alleen mogelijk als de betalingen conform artikel 3.1 zijn voldaan.
  3. Indien er aan enige financiële verplichting op grond van deze voorwaarden niet of niet op tijd wordt voldaan, is diegene op wie de betalingsverplichting rust in gebreke, In een dergelijk geval wordt de totale vordering in het geval van termijnbetaling: inclusief de nog resterende termijnen) in zijn geheel direct opeisbaar en zal er zonder nadere ingebrekestelling tot incasso worden overgegaan. Tevens zal er vanaf dit moment wettelijke rente in rekening worden gebracht.
  4. Vanaf het moment dat DriveYOU B.V. een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven komen alle alle buitengerechtelijke (incassokosten, ten laste van de cursist, dan wel de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever,
  5. Bij niet tijdige betaling kan de cursist de toegang tot de lessen/faciliteiten worden ontzegd.
  6. Mondelinge opzeggingen volstaan niet en ontslaan de cursist niet van de aangegane financiële verplichting.
  7. Betaling in deeltermijnen is uitsluitend mogelijk per automatisch incasso. Hiervoor heeft de cursist DriveYOU B.V. toestemming gegeven via de betalingsovereenkomst. De betaling in deeltermijnen stopt automatisch nadat het totale bedrag van de opleiding door de cursist is betaald.
  8. Bij voortijdige beëindiging is de cursist het eventueel achterstallige lesgeld verschuldigd. Er wordt geen restitutie verleend, wanneer het volledig lesgeld reeds is voldaan. Het retourneren van studiemateriaal heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld.
  9. Restitutie van opleidings- en examengeld is niet mogelijk.

  Artikel 7 Aansprakelijkheid

  DriveYOU B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en/of zaken waarvan DriveYOU B.V. zich bedient, noch aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet.

  Artikel 8 Auteursrecht

  DriveYOU B.V. bezit auteursrecht op het verstrekte eigen cursusmateriaal. Niets uit deze uitgaven mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de directeur van DriveYOU B.V. De cursist zal DriveYOU B.V. vrijwaren van claims van derden op het terrein van door hem veroorzaakte inbreuk op het terrein van copyright, auteurs- en octrooirechten, ontstaan in verband met gebruik van zaken zoals software, opstellingen, registratie, boeken en tijdschriften die eigendom zijn van DriveYOU B.V., dan wel onder beheer van DriveYOU B.V. en door haar ter beschikking gesteld, of waarvan hij/zij kennis van heeft kunnen nemen. Eventuele kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, verbonden aan voornoemde claims tegen DriveYOU B.V., evenals de renten, zijn volledig voor rekening van de cursist die in vorige zin vermelde rechten schendt.

  De cursist gaat er mee akkoord dat de online lessen opgenomen mogen worden voor trainingsdoeleinden. De beelden waarin de cursist zichtbaar is mogen nimmer worden gebruikt voor publicatiedoeleinden.

  De cursist mag in overleg met de docent opnames maken van de online lessen voor studiedoeleinden. Indien de beelden door de cursist verspreid worden ontvangt de cursist een boete en wordt de inschrijving zonder rechterlijke tussenkomst beëindigd. De cursist die van de opleiding wordt verwijderd, kan geen aanspraak maken op eventuele restitutie en/of schadeloosstelling.

  Artikel 9 Beëindiging overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen de cursist en/of betalende instantie/werkgever/opdrachtgever en DriveYOU B.V. eindigt automatisch met de laatste bijeenkomst van de opleiding en nadat alle wederzijdse rechten en plichten zijn nagekomen.
  2. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk door opzegging per aangetekende brief aan DriveYOU B.V. Tussentijdse beëindiging ontsloot de cursist nimmer van de verplichting om het totale bedrag van de opleiding te moeten voldoen.
  3. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.
  4. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht heeft u nog 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van het DriveYOU een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen.
  5. De bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten (lesstof) van DriveYOU gebruik maakt.

  Artikel 10 Voorwaarden Baangarantie

  Onder de baangarantie wordt verstaan, Definitie baangarantie: “Een loondienstverband van ten minste zes maanden bij een verkeersschool, ofwel een aanbod tot franchisenemer schap bij een Franchisegever.”
  De baangarantie wordt uitsluitend afgegeven door DriveYOU B.V., Ten aanzien van de baangarantie wordt door DriveYOU B.V. een aantal aanvullende voorwaarden gesteld en heeft de cursist te maken met extra verplichtingen. Deze aanvullende voorwaarden en verplichtingen worden hieronder puntsgewijs benoemd.
  1. De baangarantie wordt mede afgegeven op basis van een goede mentale en fysieke gesteldheid van de cursist op moment van de intake. De cursist zal een verklaring tekenen ter bevestiging van die goede mentale en fysieke gesteldheid. De boongarantie is alleen van toepassing indien de gesteldheid vonr de cursist gelijkblijvend is. Mocht deze gesteldheid in zoverre veranderen dat dit invloed heeft op het toekomstig beroep en/of verdere deelname aan de cursus dan vervalt de baangarantie. De gevolgen hieruit voortvloeiend, zijn geheel voor rekening van de cursist of de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever.
  2. De cursist dient tijdig aanwezig te zijn bij de klassikale lessen evenals bij de praktijklessen. Indien de cursist verhinderd s, dient hiervoor een geldige reden aan ten grondslag te liggen en dient de cursist de docent hiervan tijdig schriftelijk, via email of reguliere post, op de hoogte te stellen.
  3. De cursist dient te allen tijde de zelfstudie volgens de opgegeven richtlijnen van de docent voor te bereiden, voldoende en aantoonbare inspanningen te leveren ten behoeve van een correcte voorbereiding op de lessen.
  4. De cursist toont en gedraagt zich tijdens de cursus op representatieve wijze, (zie de cursistencode) behorende bij de status van het beroep van rijinstructeur. Bij afwijking vervalt de baangarantie.
  5. Indien de cursist tijdens de duur van de opleiding een vakantie gepland heeft staan, is de cursist zelfverantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof.
  6. De cursist is bereid, gedurende de opleiding, een onbetaalde stage te volgen bij de toekomstige werkgever, waarbij alle arbeidsvoorwaarden van deze opdrachtgever, betreffende werktijden en verdere aanvullende afspraken worden aangehouden.
  7. Wanneer een cursist telefonisch of per email niet bereikbaar is, vervalt zijn baangarantie
  8. Een baangarantie komt per direct te vervallen bij het weigeren van een baan, aangedragen door DriveYOU B.V.
  9. De cursist wordt tijdens de intake gevraagd of hij/zij van onbesproken gedrag is. Indien op deze vraag positief wordt geantwoord nemen wij zijn/haar antwoord voor waar aan. De cursist zal echter te allen tijde in staat moeten zijn om een Verklaring van Goed Gedrag te kunnen overleggen. Deze is opvraagbaar bij de gemeentelijke instellingen in de woonplaats van de cursist. Mocht deze Verklaring van Goed Gedrag niet afgegeven kunnen worden ten tijde van de opleiding en/of sollicitatieprocedure, vervalt alsnog de afgegeven baangarantie. De gevolgen hieruit voortvloeiend zijn geheel voor rekening van de cursist of de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever.
  10. DriveYOU B.V. is gerechtigd bij schending van de eisen, welke hierboven gesteld zijn in lid 1 t/m 9 van artikel, de afgegeven baangarantie in te trekken. De schriftelijk ondertekende baangarantie vervalt hierbij uitdrukkelijk.

  Artikel 11 Omgang met opdrachtgevers

  Met betrekking tot de omgang met opdrachtgevers kan het volgende worden vermeld. Indien een voorval, gedraging of tekortkoming van inspanning, zoals genoemd in lid 1 t/m 10 van Artikel 10. Voorwaarden Baangarantie zich voordoet, zal DriveYOU B.V. de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever in een vroeg stadium op de hoogte stellen, zodat tijdig actie kan worden ondernomen en de betreffende cursist een actieplan tot verbetering kan worden overlegd. In overleg tussen DriveYOU B.V. en de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever kan bepaald worden of uiteindelijk verbetering van gedrag of tekortkoming zichtbaar is, of dat DriveYOU B.V. alsnog overgaat tot het Verbreken van de overeenkomst tot het volgen van de opleiding, In geval van verbreking van de overeenkomst kan in overleg met DriveYOU B.V. de mogelijkheid bestaan dat door de betalende instantie/werkgever/opdrachtgever kosteloos een andere cursist kan deelnemen aan de eerstvolgende opleiding. Dit is geen recht, maar geheel ter beoordeling van de directie van DriveYOU B.V.

  Rijinstructeur worden bij DriveYOU??