• Google Beoordelingen
  5.0
 • REGLEMENT STICHTING DRIVEYOU GARANTIEFONDS

  INTRODUCTIE

  Stichting DriveYOU Garantiefonds, gevestigd te Etten-Leur, beheert een garantiefonds waaruit onder de in dit Reglement opgenomen voorwaarden uitkeringen worden gedaan ten behoeve van gedupeerde consumenten bij faillissement of een andersoortige betalingsonmacht van een rijschoolhouder, verbonden aan DriveYOU B.V., gevestigd te Etten-Leur.

  Dit Reglement is opgesteld door het Bestuur van Stichting DriveYOU Garantiefonds met inachtneming van de statuten van Stichting DriveYOU Garantiefonds en de relevante wet- en regelgeving. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd dit Reglement te wijzigen of op te heffen.

  1. DEFINITIES

  De in dit Reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de navolgende betekenis:

  Bestuur: Het bestuur van de Stichting

  Consument: Een consument die de met een Rijschoolhouder overeengekomen Prestatie niet of niet volledig ontvangt als gevolg van een situatie als omschreven in artikel 2.2 onder a tot en met c en haar factuur aan het garantiefonds ad. € 25,00 tijdig heeft voldaan

  DriveYOU: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DriveYOU B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 4879 NC Vosdonk 39 L2 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68239963

  Lesovereenkomst: De originele DriveYOU-lesovereenkomst die een Rijschoolhouder aangaat met een consument tot het verrichten van een Prestatie (het geven van rij- en/of theorielessen en/of CBR-examens)

  Prestatie: Een product of een dienst (rij- en/of theorielessen en/of CBR-examens), te leveren respectievelijk te verlenen door een Rijschoolhouder aan een consument op grond van een tussen hen gesloten lesovereenkomst

  Reglement: Het onderhavige reglement ter uitvoering van het bepaalde in de statuten van de Stichting

  Rijschoolhouder: Een franchisenemer van DriveYOU of een op een andere wijze aan de Stichting verbonden rijschoolhouder

  Stichting: De stichting: Stichting DriveYOU Garantiefonds, statutair gevestigd te Etten-Leur en kantoorhoudend te 4879NC Vosdonk 39 L2 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68239963

  Vervangende Overeenkomst: Een overeenkomst die, na overleg met de Stichting, door een Gedupeerde Consument wordt aangegaan met een Vervangende Rijschoolhouder ten einde de oorspronkelijke overeengekomen Prestatie alsnog te doen verrichten en waarvoor de betrokken Rijschoolhouder een door de Stichting te betalen vergoeding ontvangt uit het garantiefonds.

  Vervangende Rijschoolhouder: Een door het bestuur van de Stichting aan te wijzen Rijschoolhouder die met een Gedupeerde Consument een Vervangende Overeenkomst aangaat ten einde de oorspronkelijke overeengekomen Prestatie alsnog te doen verrichten

  1. DOEL/OMSTANDIGHEDEN

  2.1 Het doel van de Stichting is: het borgen (verzekeren) van een door een Gedupeerde Consument vooruitbetaalde les- en/of examengelden aan een Rijschoolhouder, waarbij deze Gedupeerde Consument ten tijde van de vooruitbetaling toebehoorde aan het klantenbestand van de Rijschoolhouder en deze Rijschoolhouder op dat moment nog daadwerkelijk was aangesloten bij DriveYOU, door middel van het voorzien in een Vervangende Overeenkomst, of door middel van het terugbetalen van vooruitbetaalde les- en/of examengelden, indien de betreffende Rijschoolhouder – door de nader te omschrijven omstandigheden en onder de nader te omschrijven voorwaarden – niet meer in staat is om aan zijn rechtstreekse verplichtingen jegens de Gedupeerde Consument te voldoen.

  2.2 De Stichting zal een nadeel compenseren dat een Gedupeerde Consument lijdt ter zake van niet of niet volledige nakoming van de tussen hem en de Rijschoolhouder bestaande Lesovereenkomst, waarbij de verplichting tot het verrichten een Prestatie reeds is door de Gedupeerde Consument is vooruitbetaald, indien:

  1. de Rijschoolhouder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of de schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Rijschoolhouder van toepassing wordt verklaard;
  2. de Rijschoolhouder wegens een lichamelijke, niet-psychische ziekte gedurende ten minste 12 aaneengesloten maanden niet in staat is de Prestatie te leveren, dan wel indien de Rijschoolhouder zodanige arbeidsongeschikt raakt dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat hij binnen een termijn van 12 maanden zodanig hersteld is dat hij de Prestatie kan leveren; en/of
  3. andere door Stichting DriveYOU Garantiefonds te bepalen omstandigheden.

  2.3 Ziekte of arbeidsongeschiktheid als hiervoor bedoeld dient door de betreffende Rijschoolhouder te worden aangetoond aan het Bestuur door overlegging van schriftelijke bewijsstukken van een huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut of andere medisch deskundige.

   

  2.4 Het staat een Rijschoolhouder vrij om tijdens een periode van afwezigheid wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid (i) zelf een vervangende rijinstructeur in dienst te nemen die de Prestatie tijdens zijn afwezigheid zal leveren of (ii) de les- en examengelden terugbetaalt aan de Gedupeerde Consument.

   

  1. VOORWAARDEN

   

  3.1 De Stichting zal op een door haar te bepalen moment overgaan tot compensatie van het nadeel van een Gedupeerde Consument door het aanbieden en waarborgen van een Vervangende Overeenkomst of – indien een alternatief dat aan deze eisen voldoet volgens de Stichting niet kan worden gevonden – de daadwerkelijk door de Gedupeerde Consument zelf in geld te ontvangen vergoeding van de kostprijs van de betaalde Prestatie op basis van de met de betreffende Rijschoolhouder gesloten Lesovereenkomst, slechts indien de Gedupeerde Consument tijdig aan haar betalingsverplichting aan de Stichting heeft voldaan.

  3.2 De Stichting zal slechts een uitkering aan een Gedupeerde Consument kunnen doen voor vooruitbetaalde gelden in de periode dat de Rijschoolhouder was aangesloten bij DriveYOU en de Gedupeerde Consument tijdig aan haar betalingsverplichting aan het garantiefonds heeft voldaan, waarbij een gedane opzegging door DriveYOU of de Rijschoolhouder leidend is.

  3.3 De Stichting zal onder geen enkele omstandigheid tot compensatie overgaan, indien de gedupeerde consument reeds op internet zijn of haar ongenoegen en/of negativiteit over DriveYOU heeft geuit, omdat het garantiefonds ook is bedoeld om reputatieschade veroorzaakt door de individuele aangesloten rijschoolhouder, voor DriveYOU integraal, te voorkomen. Hierbij maakt het niet uit of het ongenoegen van de gedupeerde consument DriveYOU direct of indirect raakt; de beeldvorming is al een afdoende reden voor het garantiefonds om af te zien van compensatie aan de gedupeerde consument.

  Indien de gedupeerde consument zijn of haar ongenoegen en/of negativiteit op internet uit nadat de stichting reeds tot compensatie is overgegaan, dan is de gedupeerde consument verplicht om deze uitlatingen direct – na sommatie van DriveYOU – te verwijderen, waarvan bij gebreke de gedupeerde consument ermee akkoord gaat de ontvangen compensatie in zijn geheel en direct terug te betalen aan het garantiefonds.

  1. MAXIMALE VERGOEDING

  4.1 Een Vervangende Rijschoolhouder kan ter zake van een Vervangende Overeenkomst het navolgende declareren bij de Stichting:

  Per rijles van vijftig minuten: € 33,00 (inclusief btw)

  Per praktijkexamen bij CBR: € 125,00 (inclusief btw en begeleiding op examen)

  Per herexamengarantie € 125,00 (inclusief btw)

  Overige kosten, indien en voor zover van toepassing, kunnen tegen de geldende verkoopprijs worden gedeclareerd, zulks ter beoordeling van het Bestuur.

  4.2 De door de Stichting te uit te keren compensaties zullen maximaal bedragen:

  1. per Vervangende Overeenkomst een bedrag ad € 1.250,00;
  2. indien er geen geschikte Vervangende Overeenkomst gevonden kan worden, maximaal het bedrag onder a. als daadwerkelijk door de Gedupeerde Consument zelf in geld te ontvangen vergoeding;
  3. ter zake één niet-nakomende Rijschoolhouder voor al diens Gedupeerde Consumenten tezamen maximaal een bedrag ad € 5.000,00;
  4. ten aanzien van alle gevallen van niet-nakoming door één of meer Rijschoolhouders in één kalenderjaar tezamen, een maximaal bedrag ad € 10.000,00.

  4.3 Indien in een situatie onder c. meer dan het maximale bedrag aan verzoeken tot compensaties dreigt te worden ontvangen, zal de Stichting de op dat moment nog uit te betalen compensaties evenredig verlagen om het maximale bedrag niet te boven te gaan. Indien in één kalenderjaar meer dan het maximale bedrag onder d. aan verzoeken tot compensaties dreigt te worden ontvangen, zal het garantiefonds de Stichting de op dat moment nog te betalen compensaties evenredig verlagen om het maximale bedrag niet te boven te gaan.

  1. UITKERINGSPROCEDURE

  5.1 Tot compensatie van een nadeel van een Gedupeerde Consument zal de Stichting slechts overgaan indien:

  1. de Gedupeerde Consument een verzoek tot compensatie heeft ingediend binnen vier weken na de niet-nakoming van een Prestatie door een Rijschoolhouder als gevolg van één van de situaties als bedoeld in artikel 2.2 onder a tot en met c; en
  2. de Gedupeerde Consument bij het verzoek tot compensatie (een kopie van) de bijbehorende en ondertekende Lesovereenkomst overlegt, alsmede een bewijs van betaling (bankafschrift), en voorts alle overige informatie die het Bestuur naar zijn oordeel noodzakelijk acht.

  5.2 Betalingen aan een Vervangende Rijschoolhouder geschieden binnen 30 dagen na overlegging aan het garantiefonds van een duidelijk gespecificeerde factuur die door het Bestuur is goedgekeurd, en nadat de Vervangende Rijschoolhouder de vervangende rijlessen en/of examens heeft verzorgd aan de Gedupeerde Consument, waarbij de hoogte van de uit te keren compensatie onderhavig is aan de door de Stichting verstrekte toestemming inzake het aantal te verzorgen rijlessen en examens.

  5.3 Rechtstreekste betalingen aan een Gedupeerde Consument ten aanzien van vooruitbetaalde bedragen geschiedt, indien en voor zover van toepassing, binnen veertien dagen na goedkeuring van de Stichting, indien de Gedupeerde Consument duidelijk onderbouwd en met bewijsstukken kan aantonen welk bedrag hij vooruit heeft betaald. Dit geldt slechts wanneer er geen geschikte Vervangende Overeenkomst kan worden aangegaan, zulks ter oordeel van het Bestuur.

  5.4 Na ontvangst door het Bestuur van het ingediende verzoek zal het Bestuur een onderzoek (laten) verrichten naar de feiten en omstandigheden van de niet-nakomende Rijschoolhouder, ten einde een beslissing op het verzoek te nemen. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd om het verzoek te in te willigen dan wel af te wijzen. Voorts kan het Bestuur beslissen om een Gedupeerde Consument rechtstreeks een vergoeding aan te bieden. Het Bestuur zal zijn eindoordeel in alle gevallen schriftelijk mededelen aan de Gedupeerde Consument en/of aan de Vervangende Rijschoolhouder.

  5.5 De Gedupeerde Consument is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en zich te onthouden van alles wat de belangen van DriveYOU en de Stichting kan schaden. Voorts is de Gedupeerde Consument gehouden om, indien de Stichting dit verlangt, mee te werken aan een overdracht van diens rechten jegens de niet-nakomende Rijschoolhouder.

  1. EXCEPTIES

  6.1 De Stichting zal geen compensatie verleden voor een nadeel van een Gedupeerde Consument indien het niet of niet volledig nakomen door een Rijschoolhouder het gevolg is van door de Gedupeerde Consument verstrekte onjuiste feiten of gegevens, dan wel door hem niet nagekomen verplichtingen.

  6.2 Voors zal er geen compensatie door de Stichting plaatsvinden in het geval de Gedupeerde Consument een overeenkomst is aangegaan op zodanige voorwaarden, dat het haar redelijkerwijze duidelijk had moeten zijn, dat de nalatige Rijschoolhouder tegen deze voorwaarden geen rijopleiding van voldoende kwaliteit kon aanbieden.

  6.3 De Stichting zal geen rente over verschuldigde gelden vergoeden, noch zal de Stichting gevolgschade, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, vergoeden.

  6.4 De door de Stichting gedane compensatie zal het bedrag van de eerder door de Gedupeerde Consument aan de betreffende Rijschoolhouder gedane betalingen waarvoor geen Prestatie is ontvangen, niet te boven gaan.

  1. SLOTBEPALINGEN

  7.1 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of waarvan de betekenis verschillend wordt uitgelegd, beslist het Bestuur.

  7.2 Dit Reglement treedt in werking met ingang van 01 september 2015 en is uitsluitend met ingang van deze datum van toepassing op niet of niet volledige nakoming van een Prestatie van een Rijschoolhouder als gevolg van een gebeurtenis als omschreven in artikel 2.2 onder a tot en met c.

  Corona checklist

   rn t

  • In het lesvoertuig mogen maximaal drie mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur.
  • rn t

  • Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd.
  • rn t

  • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
  • rn t

  • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;
  • rn t

  • Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.
  • rn

  rnAls er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.